Publikationer

Ring eller skriv for at høre mere om vores publikationer:
Mette Wybrandt, tlf. 51 92 34 75, e-mail: mw@amondo.dk

Guide til aktivt medborgerskab – inspiration til boligsociale medarbejdere:

forside-aktivt-medborgerskabI guiden introduceres begreberne medborgerskab og aktivt medborgerskab samt overvejelser om, hvordan man kan arbejde med at styrke aktivt medborgerskab i praksis, undervejs eksemplificeret gennem konkrete fortællinger og erfaringer fra kursusforløb gennemført i Nivå og Helsingør.

Bestil gratis pdf-udgave

Forfattere: Mette Frithiof Wybrandt, cand.scient.pol. og Nina Holck, cand.scient.anth.
Udgivere: Amondo og IntegrationsMentor, 2016

 

 

Serien ‘Inkluderende læringsmiljø’:

 

Guide til skoleledelse og PPR
Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer.

I guiden introduceres fire forskellige materialer, som kan understøtte lærernes arbejde med at udvikle inkluderende læringsmiljøer.

Spiralhæfte, 15 sider.

Bestil trykt eksemplar
Bestil gratis pdf-udgave

 

Forside Guide til elevinddragelseGuide til elevinddragelse
Inspiration til lærer- og pædagogteam til at inddrage elevernes stemmer i læringsfællesskabet. Guidens første del giver inspiration til refleksionsprocesser i teamet inden for forskellige emner, der har betydning for elevinddragelse. Guidens anden del indeholder konkrete aktiviteter, som kan bruges til at planlægge og gennemføre konkrete inddragelsesprocesser i klassen.

Spiralhæfte, 53 sider.

Bestil trykt eksemplar
Bestil gratis pdf-udgave

 

Inspirationskatalog til lærere og pædagoger
Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Inspirationskataloget er målrettet lærere og pædagoger, der ønsker at arbejde individuelt eller i team med at planlægge og gennemføre øvelser, aktiviteter, læringsforløb, samtaler og møder inden for forskellige temaer, der har betydning for arbejdet med at udvikle includerende læringsmiljøer.

Spiralhæfte, 60 sider

Bestil trykt eksemplar
Bestil gratis pdf-udgave

 

 

Refleksionsværktøj til lærer- og pædagogteam
Inspiration til teammøder, når I ønsker at drøfte og udvikle inkluderende læringsmiljøer.

Refleksionsværktøjet er målrettet team og består af en mødeguide og øvelser, som giver inspiration til at planlægge, gennemføre og evaluere refleksionsprocesser i teamet inden for forskellige temaer, der har betydning for arbejdet med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Ringbind, 41 sider

Bestil trykt eksemplar
Bestil gratis pdf-udgave

 

 

Supervisionsværktøj til PPR-psykologer
Inspiration til supervision af lærer- og pædagogteam.

Supervisionsværktøjet er målrettet PPR-psykologer og består af en inspirationsguide til supervision af lærer- og pædagogteam. Supervisionsværktøjet giver inspiration til at planlægge, gennemføre og evaluere supervisionsforløb for lærerteam, som oplever komplekse udfordringer med at skabe et inkluderende læringsmiljø i en klasse.

Ringbind, 61 sider

Bestil trykt eksemplar
Bestil gratis pdf-udgave

 

Forfattere: Mette Wybrandt, cand.scient.pol., Amondo, Frem 43, 2800 Kgs. Lyngby, www.amondo.dk, mw@amondo.dk, tlf. 51 92 34 75 og Sara Hedegaard Jensen, cand.psych.aut., mail: sara_hedegaard@yahoo.dk, tlf. 61 78 07 11

Udgiver: Amondo

Materialerne i serien ‘Inkluderende læringsmiljø’ er udviklet med økonomisk støtte fra Egmont Fonden.

Serie af materialer til medborgerundervisning:

 

 

MedborgerLæringsforløb
Materialet guider dig som lærer gennem planlægning af både kortere og længere læringsforløb om medborgerskab i din klasse eller i elevrådet. Målgruppe: mellemtrin og elevråd.

Materialet består af: en elastikmappe med lærervejledning, lærerark og aktivitetskatalog med 26 undervisningsaktiviteter.

Bestil her

 

 

 

MedborgerHjulet
Du kan som lærer bruge materialet til at planlægge en klasserutine, hvor du inddrager eleverne i demokratiske processer. Brug MedborgerHjulet som en tilbagevendende rutine i klassens tid, i din undervisning eller i elevrådet. Målgruppe: mellemtrin og elevråd.

Materialet består af: en elastikmappe med lærervejledning, lærerark, elevark og 5 stk. plakater.

Bestil her

 

 

 

 

MedborgerLæringsmiljøMaterialet er en mødeguide, som leder jeres team igennem en struktureret diskussion af, hvad medborgerskab er, og hvordan I vil udvikle jeres læringsmiljø, så I styrker eleverne som medborgere. Målgruppe: lærerteam.

Materialet består af: en elastikmappe med mødeguide og lærerark.

Bestil her

 

 

 


Forfattere
: Mette Frithiof Wybrandt, cand.scient.pol., Amondo og Maria Løkke Rasmussen, cand. mag. i Pædagogik og Internationale Udviklingsstudier, Institut for Menneskerettigheder. Fem skoler i Herlev og Brøndby Kommune har været med til at udvikle materialet fra bunden og har prøvet materialet af i undervisningen.

Udgivere: Amondo og Institut for Menneskerettigheder.

Værktøjerne er udviklet med økonomisk støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

 

Serie af materialer til skole-hjem samarbejde:


Værktøjskassen Forældremød
et

 

Værktøjskassen guider dig som lærer igennem planlægningen af forældremøder, hvor alle forældrene inddrages aktivt fra mødets start gennem dialog og aktiviteter.  Værktøjskassen indeholder aktivitetskort med forslag til konkrete aktiviteter, som sikrer dialog og aktiv inddragelse af forældrene på forældremødet.

 

 

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget

Værktøjskassen viser dig som lærer hvordan du i samtalen kan gøre forældrene til medspillere, bringe deres kompetencer i spil, og formulere udviklingsmål for eleven sammen med dem. Værktøjskassen indeholder en række konkrete forslag og refleksionsøvelser.

 

 

 


Værktøjs
kassen Teammødet

Værktøjskassen leder teamet igennem en proces, hvor I som lærere taler om skole-hjem samarbejdet med tosprogede forældre. Der er fokus på hvordan I kan gøre forældrene til medspillere og inddrage dem aktivt i deres børns læringsproces.

 

 

 

Værktøjskassen Forældredidaktik

Værktøjskassen guider dig som lærer igennem nogle generelle overvejelser i forhold til forældredidaktik, altså det at skabe læringssituationer i og uden for skoletiden, hvor forældrene kan bidrage aktivt til barnets læring.

 

 

 

Værktøjskassen Skoleledelsen

Værktøjskassen kan bruges til at planlægge og gennemføre en dialogproces, hvor  der stilles skarpt på skole-hjemsamarbejdet. Det er dig som leder, der skal tage initiativet til dialogprocessen, der består af en række møder med medarbejder, bestyrelse og elevråd.

 

 

 

Mette Frithiof Wybrandt, Amondo, og Line Holst Jensen, AZENA har med økonomisk støtte fra Integrationsministeriet udviklet fem værktøjskasser til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, der gerne vil styrke skole-hjem samarbejdet med nydanske forældre. Værktøjskasserne kan dog anvendes af alle skoler, uanset hvor mange tosprogede elever, skolen har.

Værktøjskasserne er udviklet i samarbejde med 10 skoler i 7 kommuner.

 

Forældresamarbejde i daginstitutioner
– værktøjer til samarbejde med tosprogede forældre

Mappen indeholder en mødeguide målrettet daginstitutioner, som ønsker at sætte fokus på samarbejdet med tosprogede forældre.

Mødeguiden giver personalet i daginstitutionen værktøjer og inspiration til at diskutere, hvordan I møder forældrene i hverdagen, afstemmer forventninger, inddrager deres ressourcer, og sikrer at forældrene føler sig trygge og har tillid til personalet og institutionen.

Mødeguiden er udviklet og afprøvet i samarbejde med daginstitutioner og tosprogskonsulenter i Frederiksberg Kommune i 2011.

Værktøjskassen består af: en elastikmappe med mødeguide og 6 arbejdsark.

Forfatter: Mette Frithiof Wybrandt
Udgiver: Amondo

 

 

ABCD-værktøjskassen ‘Sådan kan du også holde møder’:

ABCD vaerktoejskassen

Amondo har for Fællesdrift i Vollsmose udviklet en værktøjskasse, som kan bruges f.eks. på afdelingsbestyrelsesmøder, hvor man ønsker at arbejde ud fra ABCD-metoden.

ABCD-værktøjskassen er et konkret, let forståeligt og fleksibelt værktøj til afdelingsbestyrelser, frivillige og beboere i boligområder til at arbejde med ABCD-metoden på møder. ABCD-værktøjskassen er udviklet af Amondo og Fællesdrift Vollsmose i samarbejde med beboerkonsulenter, beboere og frivillige i Vollsmose i 2011.

Bestil gratis pdf-udgave

 

 

 

Læringsapp: Paulus – på opdagelse i kirken

 Amondo har i samarbejde med Lyngby Kirke og Christianskirken udviklet en grats læringsapp til børn i alderen 7-13 år. Med en telefon eller tablet i hånden kan børn gå på opdagelse i kirkerummet, lære om dagens tekst under gudstjenesten og få rejst nogle store spørgsmål, familien kan tale om bagefter.

Paulus er en webapp, der kan hentes gratis på Paulus.dk