Procesdesign og projektledelse:

Før projektet ud i livet med succes

Fjern små og store bump på vejen, og sæt handling bag målene. Inddrag medarbejdere, fagpersoner og ledere i processen. Lyt til borgerne - børn, forældre, minoriteter. Opnå tilfredshed og engagement fra alle sider.

I kender målet for projektet, men vejen frem i form af ’hvordan’, ’hvem’ og ’hvor’ er uklar. Få hjælp til at opnå overblik og planlægge processen. Gør det overskueligt for de involverede medarbejdere at gå fra mål til handling.

Jeg rådgiver projektledere, projektejere og arbejdsgrupper og hjælper med at designe og gennemføre inddragende udviklingsprocesser, der f.eks. skal hjælpe kommuner til at give udsatte børn en bedre skolestart.

Min styrke er at strukturere jeres dialog og viden. Som facilitator kan jeg hjælpe jer til af få afklaring og blive klar til at føre projektet ud i livet – herunder hvem der skal inddrages, og hvordan I skal strukturere forløbet for at kunne nå i mål.

 

JEG KAN HJÆLPE JER MED:

  • Idéudvikling, projektbeskrivelse og rådgivning om fundraising
  • Processtøtte og facilitering i gennemførsel af projektet
  • Inddragelse af målgruppens perspektiver (f.eks. børn og borgere)
  • Inddragelse af relevante medarbejdere og fagpersoner
  • Løbende sparring og rådgivning til projektleder og projektejer
  • Dokumentation og formidling af projektets erfaringer og metoder
  • Evaluering

Mit fokus er projektledere og arbejdsgrupper og andre medarbejdere i kommuner, hos NGO’er o. lign., der har til opgave at planlægge og gennemføre projekter og udviklingsprocesser.

Jeg kan gå ind i en afgrænset del af et projekt, hvor jeg hjælper projektledere og arbejdsgrupper på vej. I nogle projekter kan jeg også agere ekstern projektleder, hvor jeg hjælper med at tilrettelægge og gennemføre hele processen i samarbejde med en intern projektleder f.eks. i en kommune.

3 FORDELE FOR PROJEKTLEDEREN OG ARBEJDSGRUPPEN


1. EFFEKTIVE SAMARBJEDS- OG PLANLÆGNINGSPROCESSER
I får hjælp til at bringe viden og erfaringer i spil gennem struktureret dialog og samarbejdsprocesser, der skaber engagement. I arbejder mod fælles mål.

2. VIDENDELING OG FAGLIG REFLEKSION
I får hjælp til videndeling og faglig refleksion, og I får inspiration til nye metoder og værktøjer.

3. METODER TIL IMPLEMENTERING
I får hjælp til planlægningsprocessen, og udvikling af metoder og værktøjer, så I kan implementere og sætte handling bag målene.

Fem principper for udviklingsforløb

Jeg har gennem årene udviklet en metode, der beror på begrebet ’walk-the-talk’, hvor arbejdsprocessen afspejler de samme værdier, som vi ønsker at opnå hos slutmålgruppen.

Hvad enten vi arbejder med udsatte børn, minoriteter eller andre borgere, så kræver det at dem, vi inddrager, oplever at blive lyttet til. De skal føle sig ligeværdige og tro på, at projektet gør en forskel. Netop de værdier vi ønsker at fremelske hos borgerne eller andre, bør indgå i den måde, projektleder, medarbejdere og fagprofessionelle arbejder i udviklingsprocessen. Det skaber det bedste resultat.

1. INDDRAGELSE AF MÅLGRUPPE


Inddragelse af målgruppens perspektiver (fx børn, forældre, borgere)

2. SAMSKABELSES-
PROCES


Samskabelsesproces med relevante medarbejdere, fagpersoner og ledere

3. LIGEVÆRDIG DIALOG


Inddragende dialogmetoder, som sikrer at alle kommer ligeværdigt til orde

4. KONKRETE LØSNINGER


Udvikling af konkrete løsninger, der kan føres ud i livet og gør en reel forskel

5. LEDELSES-
OPBAKNING


Løbende forventnings-
afstemning med ledelse/styregruppe, der sikrer fremdrift

”Mette Wybrandt er ekstremt god og fantastisk hurtig til at forstå og rammesætte et projekt - dets formål, indhold og form. Hun har en klar idé om, hvordan vi kan gøre, hvordan vi kan vi sammensætte en proces, hvem vi skal inddrage, hvordan vi gør det, og hvilken møde-kadance, vi skal have. Der er tænkt over alle elementer, enhver detalje. Mette er god til at insistere på at vi starter processen med at inddrage slutbrugerne fx børnene og forældrene. Hun er rigtig god til at få fokus rettet det rigtige sted hen. For det er jo netop borgerne, der skal mærke effekten af vores indsats, og derfor må vi tage udgangspunkt i dem."

- Gry Andsager, PPR-teamleder i Gladsaxe Kommune